en bild

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Praktikertjänst N.Ä.R.A. arbetar kontinuerligt att förbättra kvalitet och kvalitetssäkra våra processer och funktioner kring vårdarbete, miljö och arbetsmiljö. Samtliga verksamheter är certifierade för kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt ISO 9001, 14001 och AFS 2001:1 samt HBTQ.

Patientfokus står helt centralt i vårt arbete där vi eftersträvar samverkan och delaktighet med patienter och närstående. Dialog, information och alltid gott bemötande är grundläggande i detta. Patientsäkerhet genomsyrar vår verksamhet och våra processer.

Vi samarbetar internt och med andra aktörer i vård och omsorg för att patient och närstående ska uppleva vården som säker och sammanhängande.

Vi eftersträvar ständiga förbättringar i verksamheten. Vi har välfungerande systemstöd för att utföra och ständigt utveckla våra tjänster enligt lagar, riktlinjer och ställda kundkrav.

Vi är aktiva i vårdens utveckling både genom egna satsningar och i samarbete med andra. Vi har en kultur som kännetecknas av systemsyn och hög grad av medvetenhet och engagemang i kvalitets- och utvecklingsfrågor.

Kvalitetsarbetet i Praktikertjänst N.Ä.R.A. styrs av en aktiv engagerad ledning. Vi säkerställer hög lägstanivå i vården och spets i kvalitetutveckling genom ett brett medarbetarengagemang kring kvalitetssäkring och utvecklingsfrågor. Vi eftersträvar alltid förankring i aktuell forskning och evidens.

Vi värnar om ett aktiv samarbete med leverantörer och andra intressenter för att säkerställa kvalitet i våra tjänster.