Patientsäkerhet och patientsäkerhetsarbete inom PTJ N.Ä.R.A.

Praktikertjänst N.Ä.R.A. verkar för att främja en god patientsäkerhetskultur där vi är en lärande organisation som systematiskt använder negativa händelser till att höja patientsäkerheten inom verksamheterna

Patientsäkerhet, att patienter inte skadas av vården, är ett av våra verksamheters viktigaste fokusområden. Systematiskt förbättringsarbete för patientsäkerheten går som en röd tråd igenom samtliga verksamheter och vårdprocesser. Vi utför återkommande egenkontroller för patientkvalitet genom:

  • Punktprevalensmätningar
  • Mätning av patientsäkerhetskultur
  • MRSA screening
  • Självskattning hygien
  • Kvalitetsregister
  • Patientenkäter
  • Mätning av kundtillfredsställelse hos samarbetspartners

Blocks