Vårt arbete kring smittspridning

Med anledning av DN:s artikel om rutinerna vid utskrivning av våra patienter vill vi förtydliga hur vi arbetar för att förhindra smittspridning.

Vi följer hela tiden de senaste direktiven från Smittskydd Stockholm och Folkhälsomyndigheten. Detta gör vi både för att vi har fullt förtroende för att de riktlinjer vi följer är baserade på senaste kunskapsläget och för att vi som utförare ska rätta oss efter de riktlinjer vi får från regionen.

Det vi har lärt oss hittills under den här pandemin, är att det inte är meningsfullt att testa en patient med konstaterad covid-smitta igen för att se om patienten är frisk. Detta på grund av att döda virusrester kan finnas kvar länge i luftvägarna, vilket gör att testet kan vara positivt även då patienten är frisk och smittfri.

Patienten ska alltså betraktas som frisk och smittfri då denne varit helt symtomfri under 48 timmar. Hos vissa kan hosta dock kvarstå en längre tid efter att övriga luftvägssymtom och feber upphört, precis som kan ske efter andra infektioner.

Om torrhosta kvarstår efter 48 timmar av övrig symtomfrihet är smittskydds riktlinjer att patienten kan bedömas som smittfri förutsatt att det gått minst 7 dagar sedan symtomdebut men det är alltid en individuell bedömning och de allra flesta behöver vård i upp till 14 dagar.