Remittera till ASIH

Våra ASIH - enheter är placerade i hela Stockholms län från Nynäshamn och Södertälje i syd till Täby och Upplands Väsby i norr.

Fler kan och kommer att vårdas hemma

Vi arbetar i multiprofessionella team där det ingår läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, dietister och undersköterskor.

Med hög kompetens och tillgänglighet har vi som målsättning att skapa trygghet och bidra med bästa möjliga välbefinnande för våra patienter samt ge stöd till närstående. I alla våra verksamheter arbetar vi starkt med att stötta patienten till delaktighet och utformning av vården och dess innehåll.

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) är ett komplement eller alternativ till slutenvård när den basala hemsjukvården inte räcker till. En förutsättning för vård inom ASIH är att inte bara patienten, utan också de närstående, i patientens hushåll accepterar vårdformen.

Målgrupp för ASIH är:

 • Patient med behov av specialiserad medicinsk vård och omvårdnad som kräver specifik reell kompetens och hög tillgänglighet för att kunna vårdas utanför akutsjukhus.
 • Patient med allvarlig kronisk sjukdom och i behov av specialiserade medicinska och omvårdnadsmässiga insatser som kräver specifik reell kompetens eller hög tillgänglighet för att kunna vistas hemma.
 • Patient med komplex sjukdoms-/symptombild som inte svarar på sjukdomsmodifierande behandling och som på grund av sjukdomen har en begränsad återstående livstid och är i behov av komplexa symptomlindrande medicinska och omvårdnadsmässiga insatser dygnet runt.

Genom att utremittera dessa patienter från akutsjukhusen till ASIH kan platser frigöras på sjukhusen, samtidigt som patienten kan vårdas medicinskt säkert i en miljö som känns trygg.

Förslag på remissunderlag

Remisser gällande palliativ vård bör innehålla följande uppgifter, enligt Vårdprogram för Palliativ vård

 • Pågående behandlingar, syfte/mål samt ansvarsfördelning
 • Vårdbehov, medicinskt och omvårdnadsmässigt
 • Information om närstående och hemsituation
 • Har information givits till patient och närstående om den fortsatta vårdens inriktning och mål?
 • Har patienten och närstående själva önskat vård vid palliativ enhet eller vård i hemmet?
 • Har eller behöver patienten kontakt med biståndshandläggare/hemtjänst?
 • Har eller behöver patienten kontakt med dietist, arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator eller präst?
 • Har eller behöver patienten hjälpmedel?
 • Samtycke från patienten att vi får delges uppgifter ur den medicinska journalen för att kunna bedöma vårdbehovet.

Våra verksamhetsområden är för ASIH Syd - område 1 och 3 samt ASIH Nord - områden 5, 6, 7 och 8.

För vidare information se respektive enhet eller Belport beläggningsportal. För kontakt/frågor var god ring respektive enhet.

Vi tar emot remisser via Take Care eller Fax.

I konsultationsärende i TakeCare sök PTJ eller praktikertjänst som mottagare.