STELPA - Vi swipar med patienterna!

STELPA (Smart TEknik Lyfter PAtientarbetet) använder iPad för att få mer tid för patientarbete och mindre för dokumentation. Att tillsammans med patienten eller att patienten utifrån sig själv registrerar direkt i plattan ökar patientfokus och patientmedverkan.

Mycket tid i sjukvården går åt till journalföring men ofta används föråldrad teknik då sjukvården ligger långt efter andra branscher. När vi i Praktikertjänst N.Ä.R.A. startad ASIH-team i Täby 2014 fanns intresse kring att pröva hur mobila teknik skulle kunna användas i sjukvården.

Utveckla nya arbetssätt för att nå en ökad delaktighet för patienten och minskad dubbeldokumentation för oss i vården var målet. Linda Vogt, sjuksköterska i Täbyteamet, kom privat under ett barnkalas i kontakt med en IT-leverantör som utvecklat en dokumentationsapplikation för annat vårdsammanhang. Den kontakten ledde till ett inledande arbete med att skräddarsy appen efter behoven i vår typ av sjukvård.

Viktigt är också att involvera patienten. Under resans gång har vi pilottestat den på sjuksköterskor och patienter och kunnat göra ständiga förbättringar. Ett genombrott 2016 då vi fick besked om möjligheten att flytta över informationen från STELPA-appen direkt till Take Care. Nu under våren 2017 är den kopplingen snart klar och vi planerar för implementering i alla våra ASIH-team.

Tack samarbetet med andra aktörer tror vi att det snart kommer att vara möjligt att även läsa patientjournal genom appen. Förhoppningsvis blir det under andra halvan av 2017.

Denna e-hälsalösning ger stora fördelar i form av ökad patientcentrering och patientmedverkan, minskad dubbeldokumentation och en kvalitetshöjning av både informationen och besöken med patienten.