AKA vid Handen och Löwetgeriatriken

Genom FOU-medel har vi en Klinisk Adjungerande Adjunt, AKA vid alla våra geriatriska verksamheter, Dalengeriatriken, Handengeriatriken och sedan 2019 även för våra ASIH-enheter i södra regionen och Palliativa vårdavdelningen på Handen.

Målet med AKA är att stärka den kliniska lärmiljön för studenter, möjliggöra för ökad förståelse, kunskap och intresse för geriatrisk verksamhet och visa på möjligheterna för en specialistutbildning inom geriatrik och geriatrisk vård.

De arbetsuppgifter som innefattas av AKA-avtalet för att stärka kvaliteten under den studerandes VIL (Verksamhetsintegrerat lärande) är bland annat:

  • Planera inför och introducera studenter. 
  • Stödja studenter i utbildningssituationen t.ex. via reflekterande samtal. 
  • Stödja yrkeshandledaren
  • Samverka till utveckling av interprofessionellt lärande.
  • Vara samarbetspartner och kontaktperson mellan lärosätets adjunkt/lektor och yrkeshandledare. 
  • Tillsammans med ansvarig adjunkt/lektor samverka vid mitt- och slutbedömning samt planering och genomförande av kliniska examinationer. 
  • Aktivt delta i pedagogiska träffar med ansvarig adjunkt/lektor.

Vi arbetar utifrån begrepp som peer learning vilket innebär att studenter, inom samma profession, lär av och med varandra men även den pedagogiska lärandemodell som sjuksköterskeprogrammet vid högskolorna i Stockholm tillsammans tagit fram som struktur för ett problemorienterat arbetssätt. Den består av tre perspektiv:

  • Studentcentrerat lärande där studenten lär utifrån egna lärandebehov
  • Personcentrerat lärande där studenten lär i kontinuerliga patientmöten
  • Interprofessionellt lärande där studenten lär ihop med andra.