Information kring dig som patient hos oss

Du som patient kan ta del av den information som finns hos oss som vårdgivare. Den finns tillgänglig för dig på flera olika sätt.

Läsa din journal via 1177 Vårdguidens e-tjänster

Du som patient har  rätt att läsa din egen journal och få journalkopior. Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal via 1177 vårdguidens e-tjänster. Det finns två sätt att logga in. Del med ett e-legitimation eller med lösenord och sms-kod. Du kan du se din journal med uppgifter från 1 januari 2016 och framåt.


Journalkopior på papper

Du kan också vända dig till den vårdenhet som journalen gäller eller skicka in en beställning via 1177 vårdguidens e-tjänster eller vanlig post med berörd vårdenhet angiven som mottagare.

Din beställning ska innehålla följande:

  • namn, personnummer, telefonnummer
  • din underskrift, 
  • hur du önskar få kopiorna, via rekomenderat brev din folkningsföringsadress eller hämta på vårdenheten
  • vilken mottagning/avdelning/klinik du besökte
  • vilket år, helst specifikt datum

Loggutdrag

Om någon, som inte är direkt delaktig i din vård, eller har andra arbetsuppgifter som inte är kopplade till din journal, öppnar din journal är detta en straffbar handling. Du har rätt att ta del av vilken åtkomst som gjorts till dina journaluppgifter i journalsystemet.  

Beställning av loggutdrag kan ske genom att du skickar en skriftlig begäran med vanlig post,  till berörd vårdenhet.

Begäran ska innehålla:

  • namn
  • personnummer
  • telefonnummer
  • tidsperiod som loggutdraget ska innefatta 

Loggutdraget skickas till din folkbokföringsadress med rekommenderat brev.

Begäran om rättelse av felaktiga person- och hälsorelaterade uppgifter

Vad gäller felaktiga eller missvisande uppgifter kan du vända dig till den enhet du vårdats av och begära rättelse. Om du och ansvarig behandlare i hälso- och sjukvården inte kommer överens om att en uppgift i journalen är felaktig så får du som patient vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Begäran om att journalanteckningar tas bort

Om du vill få din journal helt eller delvis förstörd kan du ansöka om detta hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Om de avslår din ansökan kan du överklaga hos förvaltningsrätten.

Synpunkter

Har du synpunkter på hur dina personuppgifter behandlas och/eller skyddas, eller avseende dina rättigheter, vill vi att du skickar det skriftlig till oss som vårdgivare. Vi besvarar alla inkomna synpunkter skriftligen. Du kan alltid vända dig till vårt kundombud med dina frågor.

Du kan också vända dig till vårt Dataskyddsombud eller Datainspektionen om du anser att personuppgifter har hanterats felaktigt av oss.

Personuppgiftsansvarig

Vi som din vårdgivare är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer om det här.