Förhindra Fallolyckor i vården - Kissrondsprojektet Handen.

På geriatriska vårdavdelningar är en av de stora patientsäkerhetsriskerna just fallolyckor.

Utifrån de analyser som gjorts, bland annat på Handengeriatriken, har vi sett att många fall sker i samband med toalettbesök och då i en kombination av nedsatt kognitiv förmåga och andra fallriskfaktorer.

Ett led i att förhindra fall i samband med toalettbesök pågår ett "Kissrondsprojekt" på vårdavdelningarna på Handengeriatriken. 

Genom att på ”bestämda tider” följa patienten till toaletten kan vi på så sätt förekomma att patienten själv går till toaletten och riskerar att falla. Utvärdering om patienten har nytta av projektet sker kontinuerligt.

Projektet kommer att implementeras som ett verktyg i det vardagliga, fallpreventiva arbetet på våra geriatriska avdelningar.

För mer information var god kontakta enhetschef på vårdavdelningen.